คุณค่าของเรา

การรักษาความลับ ความระมัดระวังรอบคอบ

บริษัทจะเก็บข้อมูลความลับในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อสัญญาใด ๆ ที่บริษัทมี  ข้อมูลดังกล่าวรวมไปถึงข้อมูลสินค้า และ ข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลพนักงานส่วนบุคคล รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องไปถึงลูกค้าของเราอีกด้วย

นโยบายความเสมอภาค

ผุ้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรบริษัทต้องตคำนึงเสมอว่าผู้สมัครงานทุกท่านมีความเท่าเที่ยวกัน  ทุกคนมีคุณค่า ควรแก่ความเคารพเท่ากัน ผู้สมัครงานทุกคนจะต้องถูกคัดเลือกโดยปราศจากการเลือกปฎิบัติ การคุกคาม หรือ การกระทำที่ไม่เท่าเทียม  ผุ้สมัครงานทุกท่านต้องมีโอกาสที่จะพัฒนา และ เติบโตให้สายอาชีพได้เท่าเทียม และ เป็นไปตามที่ตนเองต้องการ

จรรยาบรรณ

บริษัทมีข้อกำหนดเรื่องจรรยาบรรณ ซึ่งพนักงาน ผู้รับเหมาบริษัท หรือ ผู้แทนบริษัทจะต้องยึดปฎืบัติตาม  ค่านิยมหลัก และ จรรยาบรรณที่กำหนดขึ้นนั้นเพื่อสร้างการรับรู้ รักษาความสมบูรณ์แบบ และ การเป็นมืออาชีพ  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากผู้อื่น และ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Start typing and press Enter to search