สืบสวนการทุจริต

การทุจริตภายในบริษัท อาจมาในรูปแบบการทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตัว  การได้รับผลประโยชน์ทับซ้อน การทำให้ธุรกิจเบี่ยงเบนไป การขโมยข้อมูลสินค้า ความลับทางธุรกิจ  การฉ้อฉล การทุจริต ติดสินบน การสมรู้ร่วมคิด และอื่น ๆ อีก  การทุจริตสามารถเกิดจากคนภายนอก หรือ อาจเกิดจากพนักงานภายในได้เช่นกันแม้ไม่มีผู้สมรู้ร่วมคิดจากคนภายนอก

การประเมิน

ก่อนที่จะทำการสืบสวน สอบสวน  ทีมงานอินเทกริตี้จะสอบถาม สัมภาษณ์กับลูกค้า   เพื่อที่จะได้เข้าใจซึ่งสถานการณ์ที่ถูกกล่าวอ้างว่าทุจริต  ทีมงานจะทำการวิเคราะห์จากหลักฐานที่ได้รับมา พร้อมแลกเปลี่ยนข้อสงสัยต่าง ๆ เริ่มสืบสวน  เมื่อได้รับข้อมูลเบื้องต้นมา  ทีมงานจะวางแผน ออกแบบ ขอบเขตก่อนสืบสวนการเริ่มปฎิบัติงาน

การสืบสวน สอบสวน

ทีมงานของเราจะรวบรวมข้อมูล หลักฐานโดยวิธีดังต่อไปนี้

  • การสัมภาษณ์ และ ตรวจสอบรายงาน
  • การสืบหาพยาน
  • การสืบหาข้อมูลจากพนักงาน และ บุคคลภายนอกด้วยความระมัดระวัง
  • การค้นหาข้อมูลทาง คอมพิวเตอร์
  • การตรวจสอบประวัติภูมิหลัง
  • การควบคุมติดตามผู้ต้องสงสัย
  • นิติคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง การกู้คืน ข้อมูล ที่ถูกลบ

รายงานการสืบสวน สอบสวน อย่างครอบคลุม จะประกอบไปด้วยหลักฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ เอกสาร และ พยาน ที่ได้รวบรวมมาโดยสมบูรณ์  โดยรายงานดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการยกเลิกการจ้างงาน หรือ ใช้เป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องทางกฎหมายได้

การบังคับใช้

จากความประสงค์ของลูกค้า  อินเทกริตี้ ประเทศไทยสามารถส่งรายงานดำเนินคดีอาญาให้แกเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปบังคับใช้ทางกฎหมายได้

View our other expertise in Investigation:

Start typing and press Enter to search