นโยบายต่อต้านการติดสินบนและคอร์รัปชัน

  1. คำแถลงนโยบาย
   บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ตามหลักจริยธรรม และมีความเป็นมืออาชีพ ในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจ
  2. ความหมาย
   การติดสินบนเกิดขึ้นเมื่อบุคคลเสนอ จ่าย หรือ รับเงิน, ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นๆ จากบุคคลที่สาม โดยมุ่งหวังต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
  3. ขอบเขต
   นโยบายนี้ครอบคลุมในทุกประเทศหรือทุกภูมิภาคที่บริษัทฯดำเนินธุรกิจ รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่ปฏิบัติงานในทุกระดับ และภาคส่วนอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯ
  4. นโยบาย
   1. ห้ามรับหรือให้ของขวัญแก่บุคคลที่สามในทุกรูปแบบ
   2. ห้ามให้ สัญญา หรือเสนอของขวัญ หรือ ความช่วยเหลือ แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด
   3. ต้องรายงานทันที่เมื่อเกิดการกระทำอันเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญในทุกรูปแบบ การเชื้อเชิญ การช่วยเหลือ รวมถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดสินบนหรือคอร์รัปชัน
   4. พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะต้องป้องกัน ตรวจจับ และรายงานการติดสินบนและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
   5. พนักงานคนใดฝ่าฝืนนโยบายนี้จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจส่งผลต่อการเลิกจ้างเนื่องด้วยกระทำการละเมิดขั้นรุนแรง
   6. พนักงานต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายนี้ร่วมกับนโยบาย No Gift and Entertainment และหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  5. การตรวจสอบ
   บริษัทฯจะประเมินนโยบายเป็นระยะ รวมถึงมีระบบการรายงาน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบาย

แผนกควบคุมคุณภาพของบริษัทฯจะรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการนโยบายนี้ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ในทุกปี

Start typing and press Enter to search