การลดผลกระทบ

การบรรเทาผลกระทบ

ผู้ตรวจสอบของเราจัดการกับการฉ้อโกงในองค์กรและเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง: การสอบสวนการฉ้อโกงหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบภายใน การสอบสวนการโจรกรรมประเภทต่างๆ การสอบสวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันชีวิต สุขภาพ และทั่วไป การติดตามทรัพย์สินเพื่อค้นหาการมีอยู่ของสินทรัพย์ และระบุที่ตั้งของพวกเขา พร้อมทั้งการติดตามเพื่อระบุที่อยู่ของผู้สูญหาย วิธีการของเราประกอบด้วยการสอบถามแบบโอเพ่นซอร์ส การสัมภาษณ์ การตรวจสอบประวัติ การสอบถามภาคสนามอย่างรอบคอบ ตลอดจนนิติวิทยาศาสตร์ด้านไอที

นอกจากนี้เรายังให้บริการลูกค้าด้านการคุ้มครองแบรนด์ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ รวมถึงการสืบสวนเรื่องลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เช่น การตรวจสอบประวัติของผู้จดทะเบียน การตรวจสอบภาคสนามเกี่ยวกับการใช้งาน การสอบถามเกี่ยวกับการไม่ใช้ การต่อต้านการปลอมแปลง การสืบสวนการซื้อขายแบบคู่ขนาน และการฝึกอบรมกับการบังคับใช้กฎหมาย

รายงานของเราจำเป็นสำหรับลูกค้า เจ้าของเครื่องหมายการค้า หรือสำนักงานกฎหมายที่ทำงานเพื่อยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ละเมิด

 

การตรวจสอบการฉ้อโกง

สอบสวนประกัน

การติดตามสินทรัพย์

การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

การตรวจสอบการไม่ใช้งาน

การต่อต้านการปลอมแปลง

การสอบสวนการซื้อขายแบบคู่ขนาน

บทความ

pdpa thailand

แนวทางปฏิบัติในการป้องกันข้อมูล: ผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมาย PDPA เพิ่มเติมที่มีต่อบุคคลและธุรกิจในประเทศไทย

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act หรือ PDPA) จึงถือกำเนิดขึ้นและมีผลบังคบใช้ในประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 PDPA เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ผลกระทบของ PDPA ต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและธุรกิจ PDPA ไม่ได้กำหนดเพียงมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น แต่มีบทบัญญัติที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในการจัดการข้อมูลดังกล่าวอีกด้วย  ภายใต้ PDPA เจ้าของข้อมูลมีอำนาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองมากขึ้น ตั้งแต่ข้อมูลขั้นพื้นฐานไปจนถึงข้อมูลละเอียดอ่อนที่สามารถระบุถึงตัวตนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น บันทึกทางการแพทย์ ศาสนา และประวัติอาชญากรรม ปัจจุบันธุรกิจต่าง ๆ ต้องมีมาตรการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดและรัดกุมยิ่งขึ้นตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแล โดยจำเป็นต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษ์อักษร (Consent Letter) จากเจ้าของข้อมูลก่อนกระทำการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ หรือกำจัดข้อมูลใด ๆ จดหมายยินยอมนี้ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและแสดงถึงความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อข้อมูลเหล่านั้น นอกจากนี้ ธุรกิจต่างๆ ต้องจัดทำนโยบายการปกป้องข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท นโยบายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกรอบการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA โดยเน้นที่การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การตรวจสอบ และความพร้อมในการตรวจสอบรายงานตามข้อกำหนด  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data... อ่านเพิ่มเติม