การลดผลกระทบ

การลดผลกระทบ

บริษัท Integrity Thailand ให้บริการลูกค้าของเราด้วยกลยุทธ์และโปรแกรมการปกป้องแบรนด์ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบตลาดผ่านการสํารวจและตรวจสอบตลาดทางกายภาพและออนไลน์การตรวจสอบลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าโดยดําเนินการตรวจสอบประวัติผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการตรวจสอบภาคสนามเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้าการตรวจสอบการไม่ใช้การต่อต้านการปลอมแปลง และการตรวจสอบการซื้อขายแบบคู่ขนานรวมถึงการฝึกอบรมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

ผู้ตรวจสอบของเรามักจะดําเนินการสอบถามอย่างรอบคอบกับผู้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เน้นการใช้เครื่องหมายการค้า รวมถึงการสํารวจตลาดทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบการใช้หรือไม่ใช้เครื่องหมายการค้า

รายงานของเราเป็นเครื่องมือสําหรับลูกค้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าหรือสํานักงานกฎหมายที่ได้รับมอบหมายให้ยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ละเมิด

การตรวจสอบการฉ้อโกง

สอบสวนประกัน

การติดตามสินทรัพย์

การตรวจสอบเครื่องหมายการค้า

การตรวจสอบการไม่ใช้งาน

การต่อต้านการปลอมแปลง

การสอบสวนการซื้อขายแบบคู่ขนาน

บทความ

การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทจากพนักงานที่มีสถานภาพทางการเมือง

บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Politically Exposed Person หรือ PEP) หมายถึง ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายบริหาร (ฝ่ายปกครอง) ตลอดจนสมาชิกพรรคการเมือง บุคคลดังกล่าวมีอิทธิพลด้านนโยบายและการดำเนินงานของพรรคการเมือง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงทางกฎหมายหรือชื่อเสียงแก่บริษัท รวมถึงโทษทางอาญาและความเสียหายต่อแบรนด์เนื่องจากการเอื้อผลประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน การฟอกเงิน หรือการติดสินบน เป็นต้น ความสำคัญของการตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) การตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) มีความสำคัญต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสและจริยธรรมด้านการดำเนินธุรกิจ โดยการตรวจสอบดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อธุรกิจ แม้ว่าการที่นักการเมืองบริหารงานในองค์กรเอกชนจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ที่อินโดนีเซียมีระเบียบ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 จัดทำโดย OJK (Financial Services Agency) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน การตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองสามารถตรวจสอบได้ทั้งผู้สมัครงานและพนักงานปัจจุบันของบริษัท โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเสี่ยงสูงหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering หรือ AML) เช่น ธนาคารพาณิชย์ ใครควรดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) ในการตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) มีความเป็นไปได้จะมีสรุปเป็น ผลลัพธ์ผลบวกปลอม... อ่านเพิ่มเติม