Annual employee gathering 2016

ในปี พ.ศ 2559 นี้ บริษัท อินเทกริตี้เอเชีย จัดกิจกรรมประจำปีสำหรับพนักงานซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากขึ้นในปีนี้ทั้งจากประเทศไทย, อินโดนีเซีย, สิงค์โปร์ และมาเลเซีย