การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทจากพนักงานที่มีสถานภาพทางการเมือง

การป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทจากพนักงานที่มีสถานภาพทางการเมือง

บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Politically Exposed Person หรือ PEP) หมายถึง ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายบริหาร (ฝ่ายปกครอง) ตลอดจนสมาชิกพรรคการเมือง

บุคคลดังกล่าวมีอิทธิพลด้านนโยบายและการดำเนินงานของพรรคการเมือง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงทางกฎหมายหรือชื่อเสียงแก่บริษัท รวมถึงโทษทางอาญาและความเสียหายต่อแบรนด์เนื่องจากการเอื้อผลประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน การฟอกเงิน หรือการติดสินบน เป็นต้น

ความสำคัญของการตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP)

การตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) มีความสำคัญต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ยึดมั่นในความโปร่งใสและจริยธรรมด้านการดำเนินธุรกิจ โดยการตรวจสอบดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อธุรกิจ

แม้ว่าการที่นักการเมืองบริหารงานในองค์กรเอกชนจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ที่อินโดนีเซียมีระเบียบ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.01/2017 จัดทำโดย OJK (Financial Services Agency) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงิน

การตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองสามารถตรวจสอบได้ทั้งผู้สมัครงานและพนักงานปัจจุบันของบริษัท โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเสี่ยงสูงหรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering หรือ AML) เช่น ธนาคารพาณิชย์

ใครควรดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP)

ในการตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) มีความเป็นไปได้จะมีสรุปเป็น ผลลัพธ์ผลบวกปลอม (False Positive) กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานภาพทางการเมืองหรือเกี่ยวข้องทางการเมืองจริง หรือไม่พบความเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลกับสถานภาพทางการเมือง (Negative) ด้วยเหตุนี้ การตรวจสอบประวัติการทำงาน, ประวัติการเงิน, ข้อมูลบุคคลล้มละลาย, รวมถึงการตรวจสอบประวัติผ่านบุคคลอ้างอิงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญร่วมด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทหรือองค์กรอาจเสียเวลา เงิน หรือกำลังคนหากดำเนินการตรวจสอบกับบริษัทที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ

จะดีกว่าไหมหากบริษัทหรือองค์กรของคุณทำงานร่วมกับบริษัทที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอย่างมืออาชีพ  บริษัท Integrity Asia ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามานานกว่า 17 ปีในการให้บริการตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) อย่างมืออาชีพ

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการตรวจสอบบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) และบริการอื่น ๆ

Share this post: