การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย: ภาพรวมอย่างครอบคลุม

corruption ko

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมในประเทศไทย: ภาพรวมอย่างครอบคลุม

criminal check in Thailandกระบวนการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่สำคัญในหลายองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การขนส่ง การก่อสร้าง และการดูแลสุขภาพ การตรวจสอบนี้ถือเป็นเครื่องมือหลักในกระบวนการคัดกรองประวัติการจ้างงาน และมีความสำคัญสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคลในกระบวนการตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนที่จะจ้างพนักงานในอนาคต

การตรวจสอบประวัติอาชญากรรมถือเป็นเครื่องมือหลักในการเปิดเผยประเด็นและข้อมูลสำคัญของพนักงาน เช่น ประวัติการขับรถขณะเมาสุรา การใช้วุฒิการศึกษาปลอม ซึ่งถือเป็นสัญญาณอันตรายที่มักพบและเกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทย

การดำเนินการตรวจสอบทางอาญาในประเทศไทยสามารถกระทำได้ในสองวิธีด้วยกัน: การตรวจสอบทางศาลอาญาและการตรวจสอบทางบันทึกของตำรวจ

การตรวจสอบผ่านทางศาลอาญาในประเทศไทย

ข้อมูลจากศาลเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ด้วยข้อจำกัดบางประการทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในกระบวนการตรวจสอบ เช่น:

1. การปราศจากซึ่งฐานข้อมูลสาธารณะในรูปแบบออนไลน์และมีลักษณะรวมศูนย์: ระบบตุลาการของประเทศไทยยังไม่มีเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ในรูปแบบออนไลน์และมีลักษณะรวมศูนย์

อันจะนำไปสู่ความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลสารบบคดีความในรูปแบบสาธารณะได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นศาลในแต่ละแห่งมีการเก็บรักษาฐานข้อมูลคดีความในแต่ละศาลไว้แยกกัน

2. โครงสร้างระบบตุลาการ: ระบบตุลาการของไทยประกอบด้วย ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา

3. ความแปรผันเชิงจังหวัด: จำนวนศาลในแต่ละจังหวัดมีลักษณะแปรผันตามจำนวนประชากรในแต่ละจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร มีจำนวนศาลมากกว่าจังหวัดตราด

ดังนั้นการค้นหาข้อมูลให้มีความครอบคลุมภายใต้เงื่อนไขเหล่านั้นจึงมีข้อจำกัด ศาลแต่ละแห่งทำการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลคดีของศาลนั้นๆในแต่ละแห่ง ซึ่งโดยทั่วไปข้อมูลคดีที่เปิดเผยได้จะรวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับหมายเลขคดี ชื่อโจทก์/จำเลย ข้อกล่าวหาในคดี วันที่ยื่นคำร้อง/คำพิพากษา และรายละเอียดคำพิพากษา อย่างไรก็ตาม ความท้าทายอาจเกิดขึ้นได้หากบุคคลมีการเปลี่ยนชื่อโดยไม่แจ้งชื่อเก่าให้ทราบ

การตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม การตรวจสอบประวัติทางอาญาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมักเป็นทางเลือกที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลร้องขอจากบริษัทที่ให้บริการตรวจคัดกรองประวัติพนักงาน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมิได้จัดให้มีบริการแจ้งผลการตรวจสอบทางออนไลน์ จึงยังจำเป็นต้องเข้ารับผลการตรวจสอบประวัติที่สำนักงาน คุณสมบัติบางประการของการตรวจสอบลักษณะนี้มีดังต่อไปนี้:

ความถูกต้องของข้อมูล: สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดเก็บฐานข้อมูลดิจิทัลแบบรวมศูนย์ด้วยข้อมูลที่แม่นยำและเชื่อถือได้ โดยฐานข้อมูลสามารถตรวจสอบได้จากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและลายนิ้วมือของบุคคล ซึ่งข้อมูลมีความแม่นยำและสม่ำเสมอถึงแม้ว่าบุคคลจะมีการเปลี่ยนชื่อก็ตาม

ขั้นตอน: ในการดำเนินการตรวจสอบประวัติทางอาญาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำเป็นที่จะต้องกรอกแบบฟอร์มยินยอมเป็นภาษาไทยและส่งให้ตำรวจ พร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคนไทย อย่างไรก็ตาม ด้วยโซลูชันดิจิทัลขณะนี้บุคคลต่างๆ สามารถยื่นขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมทางออนไลน์ได้แล้ว

การจัดส่งผลการตรวจสอบ: ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 ถึง 10 วันทำการในการรับผลการตรวจสอบ และสำหรับชาวต่างชาติ ขั้นตอนการตรวจสอบมีลักษณะคล้ายกัน และใช้ระยะเวลาประมาณ 10 ถึง14 วันทำการในการรับผลการตรวจสอบ

รายละเอียดผลการตรวจสอบ: รายงานผลการตรวจสอบประกอบด้วยชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และข้อบ่งชี้ว่าพบประวัติคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือไม่

การดำเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างมีจริยธรรมจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด การปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวเป็นรากฐานที่รับประกันถึงความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และความถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาก็ตาม

เนื่องจากกระบวนการดำเนินการตรวจสอบภูมิหลังอาจใช้เวลาและทรัพยากรมาก และมักมีความท้าทายในการดำเนินการภายในกรอบเวลาอันจำกัด

ด้วยเหตุนี้ การมีผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติบุคคลที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด สามารถให้บริการในการตรวจสอบเจาะลึกถึงประวัติของผู้สมัครได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกระบวนการในการตรวจสอบเหล่านี้ต้องใช้เวลา ความแม่นยำ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในท้องที่และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังทั้งหมดของผู้สมัครได้

 

Share this post: